Пайові інвестиційні фонди

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Інвестиції

Пайові інвестиційні фонди

У нашій країні пайові інвестиційні фонди створювалися по закордонному зразком для вдосконалення інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів. В якості основи була обрана модель контрактних фондів. Переваги такої моделі в російських умовах полягають, по-перше, в тому, що модель контрактних фондів поєднує в собі одночасно простоту і надійність і те, що контрактний фонд може бути створений без утворення юридичної особи, що дозволяє уникнути подвійного оподаткування, якому піддаються чекові інвестиційні (ЧІФи) і недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Росії. По-друге, так як контрактний фонду - не акціонерне товариство (яке повинно бути юридичною особою), у нього немає ради директорів, правління або дирекції, йому не потрібно проводити загальні збори акціонерів. Значить, не виникає труднощів, які зараз в Росії найчастіше ставлять у складне становище акціонерне товариство зі значним числом акціонерів. У цій конструкції є й інші позитивні ефекти, зокрема, те, що самому фонду не потрібен штат керівників і службовців. Правда, вони є у керуючої компанії і все одно потребують коштів на своє утримання. Але оскільки керуючої компанії дозволено керувати одночасно декількома фондами, це дозволяє знизити управлінські витрати. Всі ці базові положення, властиві контрактним фондам, знайшли своє відображення в російських законодавчих актах, присвячених пайовим фондам.

Пайові інвестиційні фонди стали створюватися тільки після того, як Федеральна комісія з ринку цінних паперів (ФКЦБ) розробила і прийняла правову базу для них, спрямовану на захист інтересів їхніх пайовиків. По-перше, нормативними документами з організації діяльності ПІФів передбачено поділ функцій між керуючою компанією, спеціалізованим депозитарієм, незалежним оцінювачем, аудитором та реєстратором. По-друге, для проведення операцій за рахунком на всіх платіжних документах обов'язково повинні бути підписи керівників двох організацій - керуючої компанії і депозитарію. Це є своєрідним захистом від несанкціонованого використання грошових коштів. Крім того, всі учасники процесу зобов'язані мати державні ліцензії. Компанії, що беруть участь в інвестуванні зобов'язані розкривати інформацію про діяльність фонду та надавати оперативну звітність у Федеральну комісію з ринку цінних паперів.

Згідно із законодавством, склад і структура вкладень фонду строго регламентовані. Керуючим компаніям заборонено використовувати акумульовані кошти на придбання ризикованих фінансових інструментів. Їх операції повинні бути абсолютно прозорі. Незважаючи на те, що Піфам заборонено включати в свої активи ряд фінансових інструментів (наприклад, термінові контракти, векселі, у тому числі банківські), а це без сумніву знижує прибутковість інвестицій, вкладники отримують додаткові гарантії надійності вкладень. Страховкою для інвесторів є і вимоги примусової диверсифікації активів. Законодавством встановлено, що порушення вимог до структури активів повинні бути усунені не пізніше 6 місяців. Ці особливості діяльності пайових фондів стали передумовами до підвищення довіри інвесторів до цього нового фінансового інституту.

Відповідно до ст.10 Закону «Про інвестиційні фонди» пайовий інвестиційний фонд являє собою відокремлений майновий комплекс, що складається з майна, переданого в довірче управління компанії засновником (засновниками) довірчого управління з умовою об'єднання цього майна з майном інших засновників довірчого управління, і з майна, отриманого в процесі такого управління, частка у праві власності на яке засвідчується цінним папером, що видається компанією, що управляє.

Іншими словами, ПІФ являє собою «грошовий пул», сформований з коштів вкладників, який надалі керуюча компанія на основі договору про довірче управління розміщує в певні активи. Майно фонду збільшується або зменшується на величину прибутку або збитку, отриманих від управління коштами пайовиків. Управління активами може здійснюватися як на користь пайовиків, так і на користь зазначених ними осіб. Пайовий інвестиційний фонд повинен мати назву (індивідуальне позначення), що ідентифікує його по відношенню до інших пайовим інвестиційним фондам. Жодна особа, за винятком керуючої компанії пайового інвестиційного фонду, не має права залучати грошові кошти та інше майно, використовуючи слова «пайовий інвестиційний фонд» в будь-якому поєднанні.

В основі взаємодії пайовика, ПІФу і керуючої компанії (КК) лежить договір довірчого управління. Згідно з цією угодою, одна сторона (засновник управління) передає іншій особі (довірчому керуючому) у розпорядження майно, що належить засновнику управління на правах власності. Засновник довірчого управління передає майно керуючої компанії для включення його до складу пайового інвестиційного фонду з умовою об'єднання цього майна з майном інших засновників довірчого управління. Майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, є спільним майном власників інвестиційних паїв і належить їм на праві спільної часткової власності. Розділ майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, і виділ з нього частки в натурі не допускаються.

Термін дії договору довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, що указується в правилах довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, не повинен перевищувати 15 років. Власники інвестиційних паїв несуть ризик збитків, пов'язаних із зміною ринкової вартості майна, що становить пайовий інвестиційний фонд. Передача засновниками довірчого управління в довірче управління пайовим інвестиційним фондом майна, що перебуває в заставі, не допускається. Керуюча компанія здійснює довірче управління пайовим інвестиційним фондом шляхом вчинення будь-яких юридичних та фактичних дій відносно становить його майна, а також здійснює всі права, засвідчені цінними паперами, складовими пайовий інвестиційний фонд, включаючи право голосу з голосуючим цінних паперів.

Організаціями, які беруть участь в управлінні та обслуговуванні фонду, є керуюча компанія, спеціалізований депозитарій, реєстратор і аудитор. ФСФР ліцензує всіх цих учасників. Взаємовідносини між усіма цими організаціями регулюються договорами. Інвестор може придбати пай безпосередньо у КК, у ПІФу або у агента з розміщення та викупу паїв.

Агентами з видачі, погашення та обміну інвестиційних паїв можуть бути тільки юридичні особи - професійні учасники ринку цінних паперів, що мають ліцензію на здійснення брокерської діяльності. Агент діє від імені і за рахунок КК на підставі договору доручення або агентського договору, укладеного з керуючою компанією, а також виданої нею довіреності.

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою. Це означає, що платниками податку на доходи, отриманими у вигляді приросту вартості паю, будуть юридичні та фізичні особи - пайовики фонду. Дохід від володіння паєм виникає тільки в момент його реалізації (викупу) і оподатковується за прийнятою ставкою оподаткування доходу. Дивідендів по інвестиційних паях не нараховується.

Законом виділяються типи ПІФів:

1.Відкриття ПІФи.

2.Інтервальние ПІФи.

3.Закритие ПІФи.

Законодавець пред'являє різні вимоги до мінімальної суми, по досягненні якої фонд вважається сформованим. Для відкритих і закритих пайових фондів це 2,5 млн. Рублів, а для інтервальних ця сума дорівнює 5 млн. Рублів.

Федеральна служба з фінансових ринків РФ своїм Наказом від 30.03.2005г. № 05-8 / пз-н затвердила «Положення про склад та структуру активів акціонерних інвестиційних фондів і активів пайових інвестиційних фондів». Згідно з цим Положенням, залежно від складу активів фірмову назву акціонерного інвестиційного фонду може вказувати, а назва Піфа вказує, що відповідний фонд є:

 • Фондом грошового ринку.
 • Фондом облігацій.
 • Фондом акцій.
 • Фондом змішаних інвестицій.
 • Фондом прямих інвестицій (за винятком відкритих та інтервальних ПІФів).
 • Фондом особливо ризикових (венчурних) інвестицій (за винятком АиФ, а також відкритих та інтервальних ПІФів).
 • Фондом фондів.
 • Фондом нерухомості (за винятком відкритих та інтервальних ПІФів).
 • Іпотечним фондом (за винятком АиФ, а також відкритих та інтервальних ПІФів).
 • Індексним фондом (із зазначенням індексу).

Якщо АиФ в своїй назві не містить вказівки на категорію фонду то його активи за складом і структурою повинні відповідати АиФ, що належить до категорії фондів змішаних інвестицій.

Для фонду кожного типу Положенням встановлюється склад і структура активів:

Склад і структура активів АиФ і ПІФ, що відносяться до категорії фондів грошового ринку

До складу їх активів можуть входити:

 • грошові кошти, включаючи іноземну валюту, на рахунках і у вкладах в кредитних організаціях;
 • державні цінні папери;
 • державні цінні папери суб'єктів РФ;
 • муніципальні цінні папери;
 • облігації російських господарюючих суб'єктів, щодо яких зареєстрований їх проспект;
 • цінні папери іноземних держав;
 • цінні папери міжнародних фінансових організацій;
 • облігації іноземних комерційних організацій.

Крім того, до складу активів фондів грошового ринку можуть входити інвестиційні паї відкритих та інтервальних ПІФів грошового ринку.

Узагальнено вимоги до складу активів фондів грошового ринку можна звести в таблицю:

Вид активу

Загальні вимоги до АиФ і ПІФ грошового ринку (гранично можлива величина від активів фонду)

Грошові кошти

le; 25%

Оціночна вартість цінних паперів

le; 50%

Оціночна вартість муніципальних ц / б

le; 10%

Оціночна вартість облігацій російських емітентів, цінних паперів іноземних емітентів

le; 10%

Вимоги, що пред'являються до фондів конкретного типу (гранично можлива величина від активів фонду)

Відкритий ПІФ

Інтервальний ПІФ

Закритий ПІФ

Акціонерний інвестиційний фонд

Оціночна вартість ДЦП РФ чи суб'єктів Федерації одного випуску

le; 35%

le; 35%

Оціночна вартість ц / б, не мають визнаних котирувань (за винятком інвестиційних паїв відкритих ПІФів)

le; 10%

le; 50%

Оціночна вартість інвестиційних паїв інших ПІФів

le; 10% для паїв відкритих ПІФ грошового ринку

le; 10% для паїв відкритих та інтервальних ПІФ грошового ринку

le; 10% для паїв відкритих та інтервальних ПІФів

Кількість інвестиційних паїв конкретного фонду

le; 10% кількості виданих паїв цього фонду

le; 30% кількості виданих паїв цього фонду

le; 30% кількості виданих паїв цього фонду

Склад і структура активів АиФ і ПІФ, що відносяться до категорії фондів облігацій

До складу їх активів можуть входити:

 • грошові кошти, включаючи іноземну валюту, на рахунках і у вкладах в кредитних організаціях;
 • державні цінні папери;
 • державні цінні папери суб'єктів РФ;
 • муніципальні цінні папери;
 • акції російських відкритих АТ, за винятком акцій російських акціонерних інвестиційних фондів;
 • облігації російських господарюючих суб'єктів, щодо яких зареєстрований їх проспект;
 • цінні папери іноземних держав;
 • цінні папери міжнародних фінансових організацій;
 • акції іноземних акціонерних товариств;
 • облігації іноземних комерційних організацій.

Крім того, до складу активів фондів облігацій можуть входити інвестиційні паї відкритих та інтервальних ПІФів, що відносяться до категорії фондів грошового ринку або фондів облігацій.

Узагальнено вимоги для активів фондів облігацій наведені в таблиці:

Вид активу

Загальні вимоги до АиФ і ПІФ облігацій (гранично можлива величина від вартості активів)

Грошові кошти

le; 25%

Оціночна вартість акцій російських ВАТ і акцій іноземних АТ

le; 40%

Оціночна вартість ц / б іноземних держав та ц / б міжнародних фінансових організацій, акцій та облігацій іноземних емітентів

le; 20%

Вимоги для фондів конкретного типу (гранично можлива величина від вартості активів)

Відкритий ПІФ

Інтервальний ПІФ

Закритий ПІФ

Акціонерний інвестиційний фонд

Не менше двох третин робочих днів протягом одного місяця оціночна вартість ДЦП РФ, ДЦП суб'єктів Федерації, муніципальних ц / б, облігацій російських емітентів, облігацій іноземних комерційних організацій, ц / б МФО та ц / б іноземних держав

le; 50%

le; 50%

le; 50%

Оціночна вартість ДЦП РФ чи суб'єктів Федерації одного випуску

le; 35%

le; 35%

Х

Х

Оціночна вартість ц / б одного емітента (за винятком ДЦП РФ чи суб'єктів Федерації)

le; 15%

le; 15%

le; 35%

Оціночна вартість ц / б, не мають визнаних котирувань (за винятком інвестиційних паїв відкритих ПІФів)

le; 10%

le; 50%

Х

Х

Оціночна вартість акцій російських АТ і облігацій російських емітентів, які не включені в котирувальні списки фондових бірж

le; 50%

le; 80%

Х

Х

Оціночна вартість інвестиційних паїв інших ПІФів

le; 10% для паїв відкритих ПІФ грошового ринку або фонду облігацій

le; 10% для паїв відкритих та інтервальних ПІФ грошового ринку або фонду облігацій

le; 10% для паїв відкритих та інтервальних ПІФів грошового ринку або фонду облігацій

Кількість інвестиційних паїв конкретного фонду

le; 30% кількості виданих паїв цього фонду

le; 30% кількості виданих паїв цього фонду

le; 30% кількості виданих паїв цього фонду грошового ринку або фонду облігацій

Аналогічно вводиться склад і структура активів для фондів інших типів.

Виходячи з цієї градації відбувається розподіл пайових інвестиційних фондів на:

ГО

Відкриті фонди облігацій.

ВД

Інтервальні фонди грошового ринку.

ОС

Відкриті фонди змішаних інвестицій.

ЗО

Закриті фонди облігацій.

ОА

Відкриті фонди акцій.

ЗС

Закриті фонди змішаних інвестицій.

ОФ

Відкриті фонди фондів.

ЗА

Закриті фонди акцій.

ОІ

Відкриті індексні фонди.

ЗФ

Закриті фонди фондів.

ОД

Відкриті фонди грошового ринку.

ЗИ

Закриті індексні фонди.

ІО

Інтервальні фонди облігацій.

ЗД

Закриті фонди грошового ринку.

ІС

Інтервальні фонди змішаних інвестицій.

ДТ

Закриті фонди нерухомості.

ІА

Інтервальні фонди акцій.

ІФ

Інтервальні фонди фондів.

ІІ

Інтервальні індексні фонди.

Ліцензія на здійснення діяльності інвестиційних фондів надається на 5 років. Термін дії ліцензії після його закінчення може бути продовжений за заявою ліцензіата. При продовженні терміну дії ліцензії вона діє безстроково або протягом строку, зазначеного в заяві про продовження терміну дії ліцензії.

Правила довірчого управління пайовим інвестиційним фондом повинні містити такі відомості:

 • назва пайового інвестиційного фонду;
 • тип пайового інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний, закритий);
 • повне фірмове найменування керуючої компанії, спеціалізованого депозитарію, особи, що здійснює ведення реєстру власників інвестиційних паїв, аудитора;
 • інвестиційну декларацію;
 • вартість майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, по досягненні якої пайовий інвестиційний фонд є сформованим;
 • термін формування пайового інвестиційного фонду, який повинен починатися не пізніше шести місяців з моменту реєстрації правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом і не повинен перевищувати три місяці;
 • права та обов'язки керуючої компанії;
 • термін дії договору довірчого управління;
 • порядок подачі заявок на придбання, погашення і обмін інвестиційних паїв;
 • порядок і строки включення до складу пайового інвестиційного фонду внесених грошових коштів (іншого майна);
 • порядок і строки виплати грошової компенсації у зв'язку з погашенням інвестиційних паїв;
 • порядок визначення розрахункової вартості інвестиційного паю, суми, на яку видається інвестиційний пай, а також суми грошової компенсації, що підлягає виплаті у зв'язку з погашенням інвестиційного паю;
 • порядок і строки внесення в реєстр власників інвестиційних паїв записів про придбання, про обмін, про передачу та погашенні інвестиційних паїв;
 • права власників інвестиційних паїв;
 • розмір винагороди управляючої компанії, спеціалізованого депозитарію, особи, що здійснює ведення реєстру власників інвестиційних паїв, аудитора;
 • види і максимальний розмір витрат, пов'язаних з довірчим управлінням пайовим інвестиційним фондом, що підлягають оплаті за рахунок майна, що становить пайовий інвестиційний фонд;
 • порядок розкриття інформації про пайовому інвестиційному фонді, у тому числі найменування друкованого видання, в якому опубліковується інформація про пайовому інвестиційному фонді;
 • інші відомості відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом.

Схожі матеріали

 • Інвестиційна компанія

  -> -> Інвестиційні компанії - це нова форма кредитно-фінансових інститутів, яка отримала найбільший розвиток у повоєнні роки, хоча існувала і в довоєнний час. Пріоритет у їх розвитку належить США....

 • Акціонерний інвестиційний фонд

  -> -> Акціонерний інвестиційний фонд - це відкрите акціонерне товариство, виключним предметом діяльності якого є інвестування майна в цінні папери та інші об'єкти, передбачені цим законом, і фірмо...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути